När vi stänger böckerna för 2017 summerar vi ett fantastiskt resultat, både i termer av rekordhög insamling, god finansiell utveckling och starka insatser inom verksamheten. I detta kapitel av Barncancerfondens verksamhetsberättelse kan du ta del av Förvaltningsberättelse för året som gått, samt årets räkenskaper.

Den forskning vi på Barncancerfonden finansierar sträcker sig som regel över en längre tid. I praktiken innebär det att vi i samband med beviljande av ett forskningsprojekt åtar oss att utbetala medel under flera år. För att säkerställa att vi även i tider av minskade gåvor kan leva upp till dess åtaganden förvaltas en del av det insamlade kapitalet i olika typer av finansiella instrument. Som stöd för denna förvaltning har Barncancerfondens styrelse en finansnämnd bestående av Barncancerfondens ekonomichef samt externa personer som besitter god kunskap om kapitalmarknaden.

Åke Wideqvist, ekonomichef på Barncancerfonden kommenterar årets resultat:

"Det är ett fantastiskt resultat på många sätt. Vi är överväldigade av den värme och det engagemang vi möter, vilket också återspeglas i att Barncancerfonden under året samlade in totalt 425,1 (365,1) miljoner kronor. Det innebär en ökning med 16 procent jämfört med föregående år. Utvecklingen av våra finansiella instrument har också varit positiv med en avkastning på 5,3 %.

Vid utgången av 2017 finns en ny femårsplan som visar riktningen för vårt framtida arbete. Där framgår bland annat att ambitionen är att insamling ska växa mer än marknaden och att forskningsinitiativ ska kunna sträcka sig utanför Norden. Vi befinner oss i en spännande tid och vi ska göra vårt yttersta för att förvalta det förtroende och den position vi nått med årets resultat."

Fördelning av insamlade medel

En förutsättning för att kunna fördela medel mellan våra viktiga ändamål är en väl fungerande insamlingsverksamhet. Under året har Barncancerfonden därför genomfört en rad insatser inom insamlingsverksamheten som var och en genererat ett större engagemang och mer insamlade medel till den verksamhet som behöver nödvändig finansiering.

Huvuddelen av våra insamlade medel används för att finansiera forskning inom barncancersjukdomar. Samtidigt är vårt arbete med råd- och stödinsatser till drabbade och deras familjer, samt våra ansträngningar för att höja medvetenheten kring barncancer helt avgörande för att vi på sikt ska uppnå vår vision. Insamlingsarbetet är också en viktig del av vår verksamhet, dit totalt 11 procent av våra gåvor allokeras. Här är vi dock mycket noggranna med att varje spenderad krona ska generera tydligt värde, så att vi kan göra mesta möjliga nytta för de som verkligen behöver det. Totalt 3 procent av våra insamlade medel används för att täcka administrativa kostnader.