Så används din gåva

Barncancerfonden arbetar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar bland barn. Vi arbetar även för en bättre vård samt för att underlätta livssituationen för drabbade barn och deras familjer. Vi jobbar aktivt för att uppnå vår vision, att utrota barncancer. Det är så här vi använder din gåva.

Den största andelen av våra insamlade medel används för att finansiera forskning. Det är ett långsiktigt och helt avgörande arbete som bidrar till att förhindra, och slutligen utrota, barncancersjukdomar. Samtidigt arbetar vi aktivt för att drabbade barn och deras familjer ska få de råd och stödinsatser som de behöver samt öka kunskapen och medvetenheten kring barncancer i samhället.

Vi väger därför våra insatser noggrant, för att göra mesta möjliga nytta med de medel vi samlar in.

Hit går hundralappen

Graf som visar fördelningen av finanser.

*Våra nyckeltal enligt Svensk insamlingskontroll skiljer sig mot vad som redovisas ovan. Detta eftersom ränteintäkter och liknande resultatposter från Barncancerfondens långsiktiga värdepappersinnehav inkluderas i beräkningsmodellen.

Forskning och utbildning

 • Finansierar forskning av världsklass, både avgränsade projekt samt av fleråriga forskartjänster.
 • Medfinansierat HOPE-kliniken för tidiga kliniska läkemedelsprövningar.
 • Utbildningar för sjuk- och undersköterskor samt läkare.

Information

 • Genom löpande information sprider vi kunskap och medvetenhet om barncancer.
 • Opinionsbildning för ökad kunskap och angelägenhetsgraden beträffande Barncancerfondens frågor.

Råd och stöd

 • Ökade satsningar på barncanceröverlevare genom projektet ”Maxa livet”.
 • Fortsatt stöd till drabbade familjer genom konsultsjuksköterskorna och syskonstödjarna.

Insamlingsarbete

 • Barncancergalan som sprider kunskap och genererar nya Barnsupportrar

De tre ändamålen bidrar till att utrota barncancer

För att nå vår vision, att utrota barncancer, behövs mer resurser till forskning. Det är också viktigt att de som drabbas av barncancer, både barnen och deras familjer, ska få de råd och det stöd som de behöver och har rätt till. För att Barncancerfonden fortsatt ska kunna finansiera forskning och bidra med viktiga råd- och stödinsatser är vårt tredje ändamål, information, en viktig förutsättning. Informationsändamålet är därmed viktigt både för att öka kännedomen och höja kunskapsnivån om barncancer och varför din gåva är viktig.

Forskning & utbildning

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Vi stödjer också utveckling av nya behandlingsmetoder samt fortbildning inom barncancer. Våra insatser till ett samlat värde av 235 miljoner kronor under 2017 gick bland annat till:

 • Utbildning av 60 stycken barn- och undersköterskor inom barnonkologisk omvårdnad. Den nya utbildningen har varit uppskattad av deltagarna.
 • Finansiering av forskningsutlysningar. 120 miljoner kr fördelades i höstutlysningen, vilket var ett rekord i antal finansierade forskningsutlysningar.
 • Medfinansiering av Hematologisk Onkologisk PrövningsEnhet (HOPE) för tidiga kliniska läkemedelsprövningar. Med bland annat stöd från Barncancerfonden har uppbyggnaden av en enhet för tidiga kliniska prövningar kunnat starta i Stockholm.
 • Ökad rekrytering till området barnonkologi samt för att öka antalet kliniska forskningsprojekt har ett antal ST-läkare inom barncancer nyrekryterats.

Råd & stöd

Vi planerar, arrangerar och vidareutvecklar viktiga råd- och stödinsatser till drabbade barn och deras familjer. På så sätt bidrar vi till att ge barn och familjer möjligheten till både rehabilitering och nödvändig rekreation. Insatserna inom området, som omfattar cirka 40 miljoner kronor, har under 2017 gick bland innefattat:

 • Lansering av roboten AV1 som hjälper långtidssjuka barn att följa undervisningen i skolan.
 • Utökning av materialet Rätt till stöd i skolan med en skrift för elevhälsan och syv samt en film riktad till rektorer i syfte att sprida kunskap om de svårigheter cancersjuka barn kan uppleva under och efter sjukdomstiden.
 • Maxa livet-projektet som syftar till att förbättra barncanceröverlevares livssituation.
 • Nationell satsning på St Lukas – journumret som tidigare var regionalt finns nu även tillgängligt nationellt.
 • Löpande verksamhet såsom konslutsjuksköterskor, syskonstöd samt ungdomsstorläger.

Information

Vi jobbar aktivt med att producera och sprida viktig information, driva opinion och frågan om cancersjukdomar hos barn och ungdomar, vilket bland annat innefattar kännedoms- och kunskapshöjande insatser. Informationsändamålets budget om cirka 52 miljoner under 2017 gick bland annat till:

 • Informationsarbete i sociala medier, på webbplatsen samt i våra publikationer.
 • Belysa aktuell barncancerforskning samt den nya generationens behandlingar genom Barncancerrapporten 2017.
 • Barncancergalan – det svenska humorpriset, en gala med bland annat syfte att sprida information om barncancer.
 • Socialministerkampanjen – Barncanceröverlevare skrev brev till Annika Strandhäll om platsbristen på sjukhusen i Sverige.
 • Informationsmaterial om strålning för cancersjuka barn i form av den översatta filmen ”Helt unik – en guide till strålbehandling” samt bilderboken ”Vova” som främst riktar sig till små barn.

Forskning är det ändamål som får den enskilt största andelen av våra insamlade medel. Inom ändamålet fördelas forskningsanslagen utifrån de cancersjukdomar där flest barn drabbas, och där vi kan bidra till att göra störst framsteg i att minska antalet barn som drabbas av cancer. I illustrationen nedan kan du se 2017 års fördelning av forskningsanslagen per sjukdomsområde.

Fördelning av forskningsanslag

Utav de forskningsanslag som fördelas till forskningsprojekt satsas det mest på leukemiforskning. Totalt 29 procent av forskningsanslagen gick under 2016 till forskningsprojekt inom leukemi.


Logotyp

90-konto logotyp

Barncancerfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Givarservice: 020-90 20 90
Kansliet: 08-584 209 00
Besöksadress: Hälsingegatan 49, Stockholm
E-post: info@barncancerfonden.se
Org.nr: 802010-6566
Plusgiro: 90 20 90-0
Swish: 90 20 900
Frågor & svar – besök vårt supportforum

FRII-logoBarncancerfonden tillämpar Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) kvalitetskod för insamlings- organisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden.