Framsteg och effekt

Barncancerfonden gör skillnad på flera olika sätt. Dels genom att stärka den långsiktigt strategiska forskningen, dels genom konkreta hjälpinsatser när ett barn och dess familj drabbas av cancer. Vi stödjer också de som överlevt sin barn­cancer­sjukdom, gör skillnad genom viktiga informations­insatser och bedriver en effektiv insamlings­verksamhet. För att säkerställa att vi gör framsteg och att vårt arbete ger verklig effekt mäter och utvärderar vi kontinuerligt.

Vår trovärdighet och vårt anseende bygger på vår förmåga att göra framsteg och att vårt arbete ger effekt. Samtidigt är området barncancer förenat med både långsiktighet och en inneboende komplexitet. Det medför vissa utmaningar i att tydligt definiera exakt vad ett framsteg inom forskningsområdet resulterar i.

Det finns dock många exempel på aktiviteter som gör skillnad. Sedan vi medfinansierat HOPE-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset genomförs nu tidiga kliniska läkemedelsstudier. Årets satsning på barnonkologisjuksköterskor har resulterat i mer än 4 000 finansierade utbildningstimmar. Flera av årets informationsinsatser har fått stort medialt genomslag och på så sätt ökat kunskapsnivån och medvetenheten kring barncancer. Även årets totala insamling om 425 miljoner kronor är ett fantastiskt framsteg som förbättrar förutsättningarna att bekämpa barncancersjukdomar.

Långsiktig effekt i fokus

Under de närmare 40 år Barncancerfonden varit verksamma har stora framsteg gjorts, både inom forskning, behandling och inom andra stödområden. Sedan 1950-talet har överlevnaden vid diagnostiserad barncancersjukdom stigit dramatiskt, från cirka 20 procent till drygt 80 procent idag. Vårt arbete är därmed långsiktigt. Och för att göra betydelsefulla framsteg satsar Barncancerfonden på forskning av hög kvalitet, en stärkt forskningsinfrastruktur, på kritiska råd- och stödinsatser till de som drabbats och på en höjd kunskapsnivå i samhället. Merparten av insatserna syns inte omedelbart i överlevnadsstatistiken, men vi vet att de gör skillnad.

Ett urval av det arbete vi utför för att skapa framsteg och effekt

Barncancerfonden skapar både stora och små förändringar – nödvändiga för att nå våra två stora effektmål; att minska dödligheten i barncancer, samt minska de sena komplikationer som idag orsakas av behandlingen eller av sjukdomen i sig. Här nedan kan du ta del av några exempel. Du kan också läsa mer om detta i Barncancerfondens effektrapport.


Kids Cancer-Act Now

Medlemskap i konsortiet Kids Cancer-Act Now gör att Barncancerfonden kan finansiera läkemedelsprövningar för att öka överlevnadsgraden bland barncancerdrabbade.

Vårdplats- och sjuksköterskebristen

Barncancerfonden har drivit opinionsbildning kring frågan om vårdplatsbristen och sjuksköterskebristen under flera år. Arbetet har väckt reaktioner, engagemang samt uppmärksammats i media.

HOPE (klinisk prövningsenhet)

Barncancerfonden har sedan 2016 medfinansierat Hematologisk Onkologisk Prövningsenhet (HOPE) för tidiga kliniska läkemedelsprövningar

Samtalsstöd

Barncancerfonden erbjuder samtalsstöd med legitimerade psykoterapeuter och psykologer via ett journummer hos S:t Lukas Sverige. Sedan januari 2017 erbjuds samtalsstöd till alla de regionala föreningarna över hela landet.

Syskonstöd

Barncancerfonden bekostar syskonstödjare vars viktigaste uppgift är att se och stötta syskonen till de som blivit sjuka. 71 procent anger att de har fått kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser.

Familjevistelser

Anordnat flera familjevistelser på Ågrenska för drabbade familjer från hela landet. Alla deltagare anger att de har fått medicinsk kunskap samt kunskap om psykologiska konsekvenser av diagnosen.

Publikationer

Barncancerfonden distribuerar publikationer om barncancer för att öka kunskapen om barncancer bland allmänheten och de drabbade. Forskning visar att drabbade barn och familjer blir tryggare ju mer information de har om situationen.

Projektet ”Maxa Livet”

Barncancerfondens satsning på vuxna barncanceröverlevare som syftar till att stärka det fysiska och psykiska välbefinnandet hos överlevarna. Satsningen inkluderar en konferens, tidning och aktiviteter. Livskvalitet har ökat med 17 procent på sex månader sedan deltagandet.

Utbildningar

Finansierat 4 650 utbildningstimmar under 2017 i barnonkologi för sjuk-, barn- och undersköterskor. Ökad trygghet och kompetens i professionen, förbättrat omhändertagande, ökat deltagande i forskningsprojekt med mera.

Barnsupportrar

Barncancerfonden fick in totalt 12 000 nya Barnsupportrar under 2017.

Konsultsjuksköterskor

Barncancerfonden finansierar sjukskötersketjänster på varje barncancercentrum i syfte att stötta familjen. Familjen blir tryggare, får vägledning och att anhöriga och kamrater runt det sjuka barnet får ökad kunskap och förståelse.

Skolmaterial

Utveckling av skolstödet ”Rätt till stöd i skolan för elever med cancer”. 89 procent av användarna är nöjda med materialet.

Medieinvesteringar

Trots mindre medieinvesteringar är Barncancerfonden den organisation inom ideell sektor med starkast givarvilja och mest trovärdig under 2017.

Synlighet i media

Pressbearbetning i syfte att skapa uppmärksamhet och engagemang kring barncancer. Delar även ut journalistpris i syfte att uppmärksamma journalister som lyfter frågor om barncancer.Logotyp

90-konto logotyp

Barncancerfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Givarservice: 020-90 20 90
Kansliet: 08-584 209 00
Besöksadress: Hälsingegatan 49, Stockholm
E-post: info@barncancerfonden.se
Org.nr: 802010-6566
Plusgiro: 90 20 90-0
Swish: 90 20 900
Frågor & svar – besök vårt supportforum

FRII-logoBarncancerfonden tillämpar Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) kvalitetskod för insamlings- organisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden.