Vår strategi

På Barncancerfonden arbetar vi strategiskt och målmedvetet. Det är så vi styr verksamheten i rätt riktning och det är så vi på sikt ska uppnå vår vision, att utrota barncancer. Med ny femårsstrategi på plats är vi redo att ytterligare stärka våra insatser och ansträngningar.

Vårt arbete handlar i slutändan om att rädda liv. Det handlar om att bidra till att drabbade och deras familjer får en bättre livssituation genom viktiga stödinsatser, om att informera och driva våra viktiga frågor i samhällsdebatten och att stärka den långsiktiga och mycket komplicerade forskningen på barncancersjukdomar. När så pass mycket står på spel måste vi fatta rätt beslut, och det är därför vår strategi är viktig.

Kärnan av Barncancerfondens verksamhet är våra tre ändamål, som också stärks av vår insamlingsverksamhet. Tillsammans ska våra tre ändamål – forskning och utbildning, råd och stöd, och information – generera mesta möjliga nytta av de medel våra givare bidrar med. Ändamålen och vår övergripande verksamhetsstruktur är väl avvägd och ett resultat av noggrann analys kring hur vi på bästa sätt kan göra skillnad. Bortom själva behovsanalysen ser vi på Barncancerfonden flera fördelar med att jobba med tre ändamål; vi skapar en tydlig struktur kring vår verksamhet både internt och externt, vi kan fördela och utkräva ansvar och mandat, samt målsätta, mäta och följa upp vårt arbete på ett bättre sätt. Det ger oss också möjlighet att fokusera arbetet och aktiviteterna inom ett ändamål, samtidigt som vi även jobbar gränsöverskridande.

Det hänger ihop

Våra tre ändamål är inte separata enheter, utan ömsesidigt beroende av varandra. Utan informationsändamålets arbete för att öka kännedomen om barncancersjukdomars förekomst och utan att driva opinion försämras våra förutsättningar att etablera viktiga samarbeten för den ovärderliga råd- och stödverksamheten, för att nå ut med våra forskningsutlysningar och naturligtvis även för vårt insamlingsarbete. I andra änden måste vårt forskningsändamål och den delen av vår verksamhet bedrivas på rätt sätt för att vi ska kunna vara trovärdiga i vår kommunikation och i det stöd vi tillhandahåller inom ändamålet råd och stöd.

Samarbetet mellan ändamålen är nära och vi är naturligtvis samordnade i hur vi planerar, genomför och följer upp våra aktiviteter. Vi kvalitetssäkrar också vårt arbete på alla nivåer i vår verksamhet. Vi har dels interna regler och riktlinjer, dels styrs vi av externa regler och krav. Vi jobbar hela tiden för att bli bättre och räds inte att ifrågasätta huruvida vi kan eller bör jobba på ett annat sätt som i slutändan genererar ett större värde för dem vi ska finnas till för – de barn som drabbas av barncancer.

Femårsstrategin är vår ledstjärna

Med utgångspunkt i vår nollvision arbetar vi på Barncancerfonden utifrån övertygelsen att en tydlig och konkret strategi ska fungera som kompassnål i hur vi navigerar. Vår strategi ska med andra ord vara ett hjälpmedel i vardagen och ett rättesnöre för hur vi prioriterar i olika delar av vår verksamhet. Det faktum att strategin sträcker sig över fem år, mellan 2018 och 2022, förbättrar vår möjlighet att vara tydlig.

I breda ordalag innebär vår nya strategi att vi har ett nytt långsiktigt mål för insamling att förhålla oss till, att vi ska arbeta mer proaktivt med att öka forskningen inom barncancer, samt att vi ska utveckla stödet till och medvetenheten om vuxna som haft cancer som barn. Våra övergripande strategiska ambitioner bryts nu ner i långsiktiga och kortsiktiga mål, vilka blir viktiga ingångsvärden för våra årsplaner och vår aktivitetsplanering inom respektive ändamål. Som grundfilosofi tror vi på att jobba med tydliga mål, mätetal och prestationsindikatorer för alla delar av vår verksamhet. Det är så vi en dag ska nå vårt slutgiltiga mål – att en gång för alla utrota barncancer.

På plats ute i landet

Barncancerfonden har ett samarbete med sex regionala föreningar, fördelade över olika delar av landet, som är oerhört viktiga både för vårt strategiska arbete samt för det operativa arbetet. Föreningarnas främsta uppgift är att finnas tillgängliga för familjer vars barn drabbats av cancer. Med både geografisk och känslomässig närhet till andra som hamnat i samma situation kan medlemmarna stötta och stärka varandra, dela med sig av erfarenhet och gemensamt ta del av aktiviteter som stödjs av Barncancerfondens centralorganisation. Föreningarna arbetar självständigt och nära familjerna på ideell basis, bedriver egen insamling och arrangerar egna aktiviteter för att göra livet för de drabbade familjerna lite lättare.

Vi på Barncancerfonden är oerhört stolta och priviligierade över att kunna ta del av de regionala föreningarnas kunnande och kompetens. Föreningarna är representerade i Barncancerfondens styrelse och vi samarbetar i många frågor. På så sätt kan vi göra skillnad både lokalt, regionalt och nationellt. Läs mer om Barncancerfondens regionala föreningar här.

Vi ska vara transperanta och oberoende

Öppenhet och transparens är helt avgörande för Barncancerfondens verksamhet. Vi lever på vårt förtroende och jobbar därför ständigt på att bli ännu lite bättre i frågor som rör tillgänglighet, transparens, tydlighet och vår oberoendeställning.

De grundläggande kraven, vilka vi ser som en absolut lägstanivå, är att vi följer kvalitetskoden framtagen av Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vårt 90-konto granskas också av svensk insamlingskontroll – en garanti både för våra givare och för oss att din gåva används så effektivt som möjligt. Utöver detta jobbar vi på Barncancerfonden med egna riktlinjer, policys och rutiner för internkontroll som på de flesta punkterna skärper kraven ytterligare. Det är också så vi säkerställer att vi är verkligt oberoende och att vi aktivt kan motverka potentiella jävsituationer i vår finansiering av forskningssatsningar.

Läs mer om öppenhet och transparens på barncancerfonden.seLogotyp

90-konto logotyp

Barncancerfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Givarservice: 020-90 20 90
Kansliet: 08-584 209 00
Besöksadress: Hälsingegatan 49, Stockholm
E-post: info@barncancerfonden.se
Org.nr: 802010-6566
Plusgiro: 90 20 90-0
Swish: 90 20 900
Frågor & svar – besök vårt supportforum

FRII-logoBarncancerfonden tillämpar Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) kvalitetskod för insamlings- organisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden.